logo
logo
hello Meaning In Hindi - हिंदी अर्थ - Browseword

Look up a word, learn it forever.

hello Meaning in hindi

जानें इसका सही मतलब hello सरल उदाहरणों और परिभाषाओं के साथ

नमस्ते

hello

Definition of hello:

"अभिवादन की अभिव्यक्ति"

an expression of greeting

Synonyms of hello:

हाय

hi

कैसे-करते हो

how-do-you-do

कैसे

howdy

हुलो

hullo

hello is a Type of:

अभिनंदन,प्रणाम

greeting,salutation

Examples of hello:

  • हर सुबह वे विनम्र नमस्ते का आदान-प्रदान करते थेevery morning they exchanged polite hellos

Rhymes

ए गोगो
a gogo

एबी इनिटियो
ab initio

अबाको
abaco

एयरोटो
aerotow

आफ्टरग्लो
afterglow

अगाथो
agatho

एगियो
agio

एग्नेक्स
agneaux

एयरफ्लो
airflow

एयरग्लो
airglow

अलामो
alamo

अलनिको
alnico

एल्पेनग्लो
alpenglow

अल्टिसिमो
altissimo

हालांकि
although

अमोनो
ammono

एम्फ़िट्रुओ
amphitruo

एंजेलो
angelo

एंजेलिको
angelico

एंटेपोर्टिको
anteportico

एप्रोपोस
apropos

द्वीपसमूह
archipelago

आर्पेगियो
arpeggio

ऑडियो
audio

एज़िडो
azido

एगो
ago

अरापाहो
arapaho

बैकफ्लो
backflow

बमाको
bamako

बंदो
bandeau

बैसो कंटिन्यू
basso continuo

ब्यू
beau

नीचे
below

बेस्टो
bestow

ब्लो
blow

बोकाशियो
boccaccio

बोर्डो
bordeaux

बोर्नियो
borneo

ब्रैगडोकियो
braggadocio

बफ़ेलो
buffalo

बंगला
bungalow

ब्यूटियो
buteo

केलिको
calico

कैमियो
cameo

कारनोट
carnot

कैप्रिसियो
capriccio

सेम्बालो
cembalo

सेंटेसिमो
centesimo

चारकोट
charcot

चैपेउ
chapeau

चैटो
chateau

चेकरो
checkrow

चीयरियो
cheerio

सिसरो
cicero

क्लेमेंसेउ
clemenceau

कॉकक्रो
cockcrow

कोक्ट्यू
cocteau

कॉमेडो
comedo

एयू
au

ब्लो-बाय-ब्लो
blow-by-blow

सेंटिमो
centimo

कंटिन्यूओ
continuo

कोरोट
corot

काउंटरब्लो
counterblow

काउंटरग्लो
counterglow

cousteau
cousteau

crossbow
crossbow

crow
crow

curacoa
curacoa

curasso
curassow

curio
curio

deathblow
deathblow

defoe
defoe

diderot
diderot

dimaggio
dimaggio

doe
doe

doh
doh

domino
domino

dough
dough

down-bow
down-bow

dynamo
dynamo

एम्ब्रियो
embryo

एंट्रेपोट
entrepot

एराटो
erato

एस्करगॉट
escargot

एस्किमो
eskimo

एस्किमौ
esquimau

फेलेटियो
fellatio

फ्लो
floe

फ्लोरियो
florio

फ्लो
flow

फो
fo

फोलियो
foe

फोलियो
folio

फोरगो
forego

फोरेकनो
foreknow

फोरशो
foreshow

फोर्गो
forgo

फोर्टिसिमो
fortissimo

फौकॉल्ट
foucault

फ्रिकैंडो
fricandeau

फरबेलो
furbelow

गैबोरियाउ
gaboriau

गेटौ
gateau

जेनरलिसिमो
generalissimo

जेरोनिमो
geronimo

जिगोलो
gigolo

ग्लो
glow

गो
go

गोग
gogh

ग्रो
grow

गुआचारो
guacharo

गयोट
guyot

हॉलो
hallow

hammertoe
hammertoe

haricot
haricot

hedgerow
hedgerow

hello
hello

ho
ho

hoe
hoe

hokkaido
hokkaido

hullo
hullo

idaho
idaho

impresario
impresario

incognito
incognito

indigo
indigo

inflow
inflow

interuncio
internuncio

jabot
jabot

jericho
jericho

kayo
kayo

जानें
know

कुआंगचौ
kuangchou

कुरोशियो
kuroshio

क्वांगचो
kwangchow

लंचो
lanchow

लेंटिसिमो
lentissimo

लोएवे
loewe

लॉन्ग-एगो
long-ago

लॉन्गबो
longbow

लोथारियो
lothario

लो
low

मैग्निफिको
magnifico

मैलॉट
maillot

मालाप्रोपोस
malapropos

मालराक्स
malraux

मार्सियो
marceau

मेडिको
medico

माइकलएंजेलो
michelangelo

मिलहौड
milhaud

मिलीमीटर
millimeter

मीराब्यू
mirabeau

मिरो
miro

मिस्टलेटो
mistletoe

मो
mo

मोनाको
monaco

मोनरो
monroe

मोर्सियो
morceau

मोट
mot

मॉव
mow

मुनरो
munro

नवाहो
navaho

नहीं
no

नो-शो
no-show

नुनसियो
nuncio


o

ओह
oh

ओन्टारियो
ontario

ऑरेटोरियो
oratorio

ऑरेगैनो
oregano

ओरोनो
orono

आउटफ्लो
outflow

आउटगो
outgo

आउटग्रो
outgrow

ओवरफ्लो
overflow

ओवरग्रो
overgrow

ओवरसीव
oversew

ओवरथ्रो
overthrow

ओवोलो
ovolo

ओवे
owe

पैरामारिबो
paramaribo

आँगन
patio

पेर्नियो
pernio

पेरनोड
pernod

पियानिसिमो
pianissimo

पिकोलो
piccolo

पिनोट
pinot

पिस्ता
pistachio

पठार
plateau

पो
poe

पोलिटिको
politico

पोमेलो
pomelo

पोम्पानो
pompano

पोर्टफोलियो
portfolio

पोर्टिको
portico

पाउ
pow

presidio
presidio

prestissimo
prestissimo

pro
pro

proximo
proximo

radio
radio

रेनबो
rainbow

rameau
rameau

raree-show
raree-show

regrow
regrow

rimbaud
rimbaud

robalo
robalo

rodeo
rodeo

roe
roe

romeo
romeo

rouleau
rouleau

saddlebow
saddlebow

sapsago
sapsago

scarecrow
scarecrow

scenario
scenario

scherzo
scherzo

schmo
schmo

scipio
scipio

semipro
semipro

shadblow
shadblow

shew
shew

shmo
shmo

show
show

sloe
sloe

slow
slow

snow
snow

so
so

so-and- तो
so-and-so

सो
soh

बोना
sow

स्टो
stow

स्टोव
stowe

टैंगेलो
tangelo

थो
tho

हालांकि
though

थ्रो
throe

थ्रो
throw

टिक-टैक-टो
tick-tack-toe

टाईपोलो
tiepolo

टिपटो
tiptoe

टिट-टैट-टो
tit-tat-toe

टो
toe

टोक्यो
tokyo

टच-एंड-गो
touch-and-go

टूराको
touraco

टूरनेडो
tournedos

टो
tow

ट्रेमोलो
tremolo

टकाहो
tuckahoe

टुपेलो
tupelo

टुराको
turaco

टर्गोट
turgot

अल्टिमो
ultimo

अंडरगो
undergo

अंडरटो
undertow

अप-बो
up-bow

अपथ्रो
upthrow

अपथ्रो
upthrow

वर्टिगो
vertigo

विब्रियो
vibrio

वीडियो
video

वीरियो
vireo

वाटेउ
watteau

वू
woe

अमेरिकन बफेलो
american buffalo

बास्टर्ड इंडिगो
bastard indigo

ब्लैक बफेलो
black buffalo

बॉन मोट
bon mot

क्लॉक रेडियो
clock radio

कम इल फाउट
comme il faut

पदेन
ex officio

गंग हो
gung ho

ह्यूमन डायनमो
human dynamo

गर्भाशय में
in utero

वाकुओ में
in vacuo

भारतीय भैंस
indian buffalo

जिम क्रो
jim crow

ला रोशेफौकॉल्ड
la rochefoucauld

बहुत पहले
long ago

उत्तर बोर्नियो
north borneo

क्विड प्रो क्वो
quid pro quo

एकान्त वीरियो
solitary vireo

वैन गॉग
van gogh

वॉटर बफेलो
water buffalo

वाइल्ड इंडिगो
wild indigo

मोटू प्रोप्रियो
motu proprio

व्हाइट रेनबो
white rainbow

एसिड पोंसेउ
acid ponceau

एक्वो एनिमो
aequo animo

एप्पल कर्कुलियो
apple curculio

एटलस फोलियो
atlas folio

ऑटो रेडियो
auto radio

एविएशन रेडियो
aviation radio

ए क्वो
a quo

बैनर पोम्पानो
banner pompano

बैटरी रेडियो
battery radio

कैफे ब्रालोट
cafe bralot

चैटो डी'ओउ
chateaux d'eau

चैटो डी'ओउ
chateau d'eau

चेक फोलियो
check folio

चीनी पिस्ता
chinese pistachio

कोरम पोपुलो
coram populo

करेन्टे कैलामो
currente calamo

डाक बंगला
dak bungalow

डेल्टा पठार
delta plateau

डी ट्रॉप
de trop

डिस्क डायनेमो
disk dynamo

नीचे
down below

ड्रॉप फोलियो
drop folio

डच बोर्नियो
dutch borneo

डु सेरसेउ
du cerceau

एक्स एनिमो
ex animo

फॉरेस्ट टुपेलो
forest tupelo

फ्रा एंजेलिको
fra angelico

अंगूर कर्कुलियो
grape curculio

ग्राउंड पिस्ता
ground pistachio

यहाँ नीचे
here below

हुइस क्लोस
huis clos

यथास्थिति में
in statu quo

लाइन रेडियो
line radio

चंद्र इंद्रधनुष
lunar rainbow

मैनन लेस्कॉट
manon lescaut

मोबाइल रेडियो
mobile radio

पैकेट फोलियो
packet folio

पर्ल डैनियो
pearl danio

फिलिप जूनोट
phillippe junot

प्लम कर्कुलियो
plum curculio

पॉकेट रेडियो
pocket radio

पोर्टेबल रेडियो
portable radio

पाउ स्टो
pou sto

क्विंस कर्कुलियो
quince curculio

क्या एनिमो?
quo animo?

स्कैली मिस्टलेटो
scaly mistletoe

सी फरबेलो
sea furbelow

सीरीज डायनमो
series dynamo

शॉट क्रॉसबो
shot crossbow

स्क्वायर मिलीमीटर
square millimeter

स्टीम रेडियो
steam radio

स्वैम्प टुपेलो
swamp tupelo

स्वानस्किन केलिको
swanskin calico

टेबल रेडियो
table radio

ट्रांजिस्टर रेडियो
transistor radio

वेरिया लेक्टियो
varia lectio

वायलोन्सेलो पिकोलो
violoncello piccolo

अखरोट कर्कुलियो
walnut curculio

वेस्ट मोनरो
west monroe

वायर्ड रेडियो
wired radio

लकड़ी भैंस
wood buffalo

यवेस चैटैग्नेउ
yves chataigneau

Privacy policy